חינוך מחפש משמעות על חינוך קונטמפלטיבי של אורן ארגז בעברית